REGULAMENTUL DE ADERARE la portalul www.consultexpert.md

Utilizatorul poate avea acces la toate produsele portalului www.consultexpert.md după acceptarea tuturor clauzelor prezentului Regulament de aderare, acord manifestat prin apăsarea butonului "Accept" aflat la sfârşitul acestui Regulament. Prin această acţiune Utilizatorul confirmă faptul că a făcut cunoştinţă cu clauzele Regulamentului, le acceptă, obligându-se să le respecte, echivalând Regulamentul cu un contract, acceptat în totalitate de Utilizator.

I. Noţiuni:

1.1.Admisnitrator de site – persoana împuternicită să administreze, organizeze şi să monitorizeze activitatea portalului www.consultexpert.md.

1.2 Utilizator – persoana fizică, care a împlinit 18 ani, înregistrată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi care a acceptat regulile de aderare la portalul www.consultexpert.md, inclusiv clienţii şi consultanţii.

1.3 Client - persoana fizică, , s-a înregistrat în calitate de Client, a acceptat condiţiile de aderare şi care în continuare are dreptul a solicită opinia Expertului şi beneficiază de serviciile expertului.

1.4. Expert – orice specialist începător sau calificat, care s-a înregistrat în calitate de Expert şi care îşi expune opinia sa individuală, prin plasarea ei pe portalul www.consultexpert.md, referitor la întrebarea Utilizatorului, plasată pe aceeaşi platformă. În cazul în care Expertul solicită serviciile unui alt Expert, el este calificat drept Client.

1.5 Normele etico - morale – totalitatea normelor, regulilor şi principiilor, care reglementează conduita Utilizatorilor în cadrul portalului www.consultexpert.md.

1.6.Utilizarea resurselor portalului – orice utilizare de Utilizator a datelor publice plasate de Expertului, a recomandărilor şi ofertelor acestuia, a oricăror fragmente şi elemente ale portalului, a oricăror obiecte protejate de dreptul proprietăţii intelectuale şi de dreptul de autor.

II. Dispoziţii generale:

2.1. Administratorul creează platforma de interacţiune intre Utilizator - Expertului sau intre Expertului - Expertului prin intermediul portalului www.consultexpert.md şi pune la dispoziţia Utilizatorilor o gama larga de produse, inclusiv serviciul de găzduire a paginilor personale ale Consultanţilor şi serviciul de marketing în grup.

2.2. Administratorul poate modifica oricând condiţiile de utilizare a portalului, acestea fiind aduse la cunoştinţa Utilizatorilor ori prin plasarea acestora pe paginile portalului, ori prin mesaje individuale expediate la adresa e-mail a Utilizatorului. Continuarea utilizării portalului www.consultexpert.md de către Utilizator, prezumă acceptarea condiţiilor noi. Corespunzător, Utilizatorul urmează să acceseze periodic portalul, pentru a fi la curent cu ultimele modificări de utilizare a portalului.

2.3. Administratorul nu este responsabil şi nu deţine drepturi de proprietate asupra conţinutului informaţiei de pe portalul www.consultexpert.md, postate de Utilizator în spaţiul pus la dispoziţia acestuia.

2.4. Orice informaţie, idee, material sau alte comunicări, pe care Expertul le va trimite sau le va plasa pe portal, vor fi considerate publice (neconfidenţiale).

2.5. Administratorul nu cercetează conţinutul informaţiei plasate de Expert pe portal, dar îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) pentru sine şi pentru orice persoană desemnată de Administrator, de a refuza, redacta sau elimina, după caz, orice conţinut plasat pe portal de către Utilizator, dacă aceasta contravine legislaţiei Republicii Moldova, normelor de etică sau prezentului Regulament sau este în alt mod incompatibilă cu scopul acestui portal.

2.6. Utilizatorul declara că este de acord că trebuie să evalueze de sine stătător şi să suporte toate riscurile asociate cu folosirea oricărui conţinut, inclusiv cel legat de exactitatea, integritatea sau utilitatea unui astfel de conţinut.

2.7. În cazul în care, careva situaţii nu sunt prevăzute de prezentul Regulament, părţile se vor conduce de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.

III. Normele etico - morale ale portalului www.consultexpert.md

3.1. La baza interacţiunii Utilizatorului şi Expertului în cadrul portalului stau normele etico – morale, care sunt obligatorii pentru toţi Utilizatorii, după cum urmează:

 • 3.1.1. Respectul necondiţionat şi incontestabil între toţi Utilizatorii Portalului;
 • 3.1.2. Loialitate şi transparenţă în orice situaţie faţă de alţi Utilizatori ai Portalului;
 • 3.1.3. Fiecare Expert în relaţiile sale cu un alt Expert, va fi tratat de acesta drept un V.I.P. client şi va putea beneficia de privilegiile rezervate pentru alţi beneficiari ai serviciilor sale, inclusiv de reduceri pentru toate produsele şi serviciile celuilalt Expert.
 • 3.1.4. Prezentarea de Expert a datelor corecte şi veridice atît în cadrul portalului, cît şi la solicitarea altor utilizatori ai portalului.
 • 3.1.5. Libera evaluare şi apreciere a Expertului de Utilizatori în conformitate cu parametrii recomandaţi de Portal.
 • 3.1.6. Posibilitatea evaluării şi aprecierii Expertului de Administrator, inclusiv motivarea Expertului potrivit regulilor interne aprobate de Administrator de sine stătător.

4. Beneficiile Utilizatorului:

4.1. Utilizatorul beneficiază de:

 • 4.1.1. posibilitatea obţinerii on-line a părerii Expertului referitor la întrebarea sa.
 • 4.1.2. posibilitatea selectării din toate părerile Consultanţilor a celei mai reuşite păreri în viziunea sa proprie şi evaluarea de sine stătătoare a Consultatului, utilizînd diferite elemente de evaluare, propuse de portal.
 • 4.1.3. posibilitatea comparării mai multor Consultanţi de un anumit profil şi identificarea Expertului său, solicitînd de la ultimul a consultaţiei fără de plată sau cu plată, la libera sa alegere.
 • 4.1.4. accesul nelimitat la toată informaţia publică, ce a fost de plasată pe portal de orice Utilizator;
 • 4.1.5. alte produse ale portalului

5. Beneficiile Expertului:

5.1. Expertul beneficiază de:

 • 5.1.1. un sistem de tratament VIP din partea altui Expert;
 • 5.1.2. posibilitatea elaborării a unei pagini web personale în cadrul portalului;
 • 5.1.3. diferite programe de reduceri pentru produsele şi serviciile oferite de alţi Consultanţi şi Experţi;
 • 5.1.4. schimbul reciproc de informaţii şi de experienţe cu alţi Consultanţi;
 • 5.1.5. ajutor reciproc şi susţinerea morală necondiţionată între Consultanţi;
 • 5.1.6. resursele portalului în scopul evidenţierii abilităţilor proprii în cadrul interacţiunii cu Utilizatorii, precum şi în relaţiile cu alţi Consultanţi;
 • 5.1.7. resursele portalului în cadrul programului marketing colectiv, propus de Administrator;
 • 5.1.8. accesul la informaţii actualizate despre un alt Expertului;
 • 5.1.9. utilizarea unui sistem unic de promovare;
 • 5.1.10. posibilitatea unei cooperări într-un mediu social şi interpersonal, bazat pe încredere, respect şi onestitate reciprocă.

6. Restricţiile de utilizare a informaţiei:

6.1. Utilizatorul cunoaşte şi este de acord, că portalul şi orice marcă, logotip plasate pe portal sunt protejate de legile privind dreptul de autor, dreptul de proprietate intelectuală, industrială şi alte legi aplicabile.

6.2. Se interzice orice utilizare a portalului şi a informaţiei de pe portal în scopuri comerciale.

7. Obligaţiile Utilizatorului:

7.1. Din momentul acceptării de către Utilizator a clauzelor prezentului Regulament, ultimul este obligat să:

 • 7.1.1. completeze de sine stătător informaţia din „Cabinetul personal”, utilizînd formatul propus de portal;
 • 7.1.2. furnizeze date adevărate, exacte si complete despre Utilizator, aşa cum este cerut de formularul de înregistrare al portalului;
 • 7.1.3. menţină şi să actualizeze, după situaţie, datele de înregistrare în termen de 30 zile din momentul survenirii acestora;
 • 7.1.4. respecte normele etico-morale stabilite de prezentul Regulament;
 • 7.1.5. ofere reciproc, după posibilitate, reduceri la produsele şi serviciile sale;
 • 7.1.6. nu permită sau favorizeze accesul persoanelor neacreditate la produsele portalului.

7.2. Utilizatorul autorizează Administratorul să utilizeze datele personale ale Utilizatorului pentru remiterea de Administrator sau orice persoană autorizată de Administrator a oricăror înştiinţări în adresa Utilizatorului, inclusiv cu caracter informativ şi publicitar.

8. Administratorul portalului:

8.1. Administratorul portalului are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul Utilizatorului şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a portalului, dacă va constata utilizarea frauduloasă a produselor portalului, a informaţiei furnizate de alţi Utilizatori, precum şi ducerea în eroare a Utilizatorilor prin postarea informaţiei inexacte, incomplete sau care nu sunt conforme prezentului Regulament.

9. Acţiuni interzise:

9.1. La utilizarea resurselor portalului, Utilizatorului i se interzice:

 • 9.1.1. De a încărca, a publica sau a transmite în alt mod orice conţinut care este ilegal, defăimător, ofensator, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, ce afectează intimitatea altei persoane, afectează imaginea Utilizatorulului, îndeamnă la ura rasială, etnică, naţională sau religioasă etc.;
 • 9.1.2. De a copia în scop comercial sau în alt scop informaţia din baza de date fără acordul Administratorului;
 • 9.1.3. De a încărca, posta, difuza sau transmite în orice alt mod, orice tip de conţinut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terţ;
 • 9.1.4. De a încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice material care conţine viruşi sau orice alt tip de cod, fişiere, sau programe care sunt create sa distrugă, întrerupă sau sa limiteze funcţionarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicaţii.

10. Despăgubiri

10.1. Utilizatorul este de acord sa despăgubească şi să protejeze Administratorul , partenerii şi angajaţii de orice pretenţii sau cereri, inclusiv să restituie cheltuielile de judecată făcute de o terţă persoană sau organizaţie datorită sau reieşind din conţinutul paginii sale personale sau datorită folosirii produselor portalului, conexiunii la portal, violării Regulamentului de aderare la portal sau violării oricăror drepturi ale acelui terţ.

11. Încetarea colaborării

11.1. Utilizatorul este de acord ca Administratorul , dacă consideră de cuviinţă, va putea bloca parola, accesul la portal, utilizarea oricăror altor servicii ale Administratorului de care beneficiază Utilizatorul, precum să modifice, să scoată şi să şteargă orice conţinut din cadrul produselor portalului.

11.2. Administratorul , oricând doreşte şi fără a da explicaţii, poate întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părţi a lor, cu sau fără nici o notificare prealabila. Utilizatorul este de acord ca orice încetare a accesului său la serviciile portalului, conform oricărei reguli din prezentul Regulament de aderare, poate fi efectuata fără o avertizare anticipata, si Utilizatorul cunoaşte şi este de acord ca Administratorul poate dezactiva sau şterge imediat pagina personală a Utilizatorului din cadrul portalului www.consultexpert.md şi toate informaţiile în legătură cu acesta şi fişierele din contul personal şi/sau sa interzică orice acces ulterior la astfel de fişiere sau la serviciile portalului.

11.3. Utilizatorul este de acord că Administratorul nu va fi răspunzător faţă de Utilizator sau orice terţă parte în orice mod, pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la produsele portalului.

12. Publicitate si promoţii

12.1. Administratorul poate efectua campanii publicitare şi promoţii pe tot spaţiul din cadrul portalului. Tipul, modul, condiţiile şi mărimea spaţiului alocat pentru publicitate va fi determinat de Administrator de sine stătător şi pot fi schimbate de către Administrator la orice moment cu sau fără notificare prealabilă a Utilizatorilor.

12.2. Utilizatorul este de acord că Administratorul nu este răspunzător şi nu va fi tras la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din orice relaţii, inclusiv rezultat din campaniile publicitare desfăşurate pe portal.

13. Absolvirea de răspundere

13.1. Utilizatorul confirmă în mod expres că a luat cunoştinţă si este de acord că Administratorul nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe sau indirecte, inclusiv, beneficiul ratat sau orice alte pierderi rezultate din utilizarea informaţiei de pe portalul www.consutexpert.md sau produsele portalului.

13.2. Utilizatorul declară în mod expres că înţelege şi că este de acord cu următoarele afirmaţii:

 • 13.2.1.utilizarea serviciilor portalului se face pe propria răspundere. Administratorul se scuteşte în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect.
 • 13.2.2. Administratorul nu oferă nici o garanţie că: (i) serviciile vor împlini toate cerinţele Utilizatorului, (ii) serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori, (iii) rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea portalului şi a produselor puse la dispoziţie vor fi corecte sau de încredere, (iv) calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau alte materiale cumpărate sau obţinute de Utilizator prin intermediul portalului, va satisface toate cerinţele, şi (v) orice eroare de program va fi corectată.
 • 13.2.3.Orice material obţinut de Participnt prin utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de portal poate fi folosit doar pe riscul propriu al Utilizatorului şi Utilizatorul va fi singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care se accesează portalul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conţinut.
 • 13.2.4.Nici un sfat sau alte informaţii verbale sau scrise, obţinute de Utilizatorul de la Expertului sau Administrator, prin intermediul produselor portalului sau în afara lor, nu va fi interpretat drept o garanţie a stabilirii sau prognozării de către Administrator sau Expertului a unor evenimente sau circumstanţe viitoare sau o recomandare de a proceda sau a nu realiza anumite tranzacţii, operaţiuni sau plan.

Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă orice încălcare a acestui Regulament de aderare, la următoarea adresă: onorislegis@gmail.com

Pentru orice întrebări sau sugestii Vă rugăm să expediaţi un mesaj la următoarea adresa electronică: onorislegis@gmail.com